برنامه ماده صد حرفه ای

برنامه ماده 100

برای تهیه برنامه ماده صد حرفه ای می توانید از طریق این لینک اقدام نمایید. یا درصورت داشتن هرگونه سئوال یا نیاز به مشاوره در خصوص برنامه ماده صد حرفه ای با شماره موبایل 09112721931 تماس بگیرید. یا برای تماس کارشناسان با شما مشخصات خود را در این قسمت ثبت و بر روی دکمه ارسال […]

ماده 100 قانون شهرداری ها

ماده صد قانون شهرداری ها

“مالکین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیري […]